REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Definicje

 1. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.opakuj.com, prowadzony przez firmę „MOVIPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, NIP: 5213902858, REGON: 386659760, KRS: 0000852799, z siedzibą przy ul. Puławska 166/172 / 46, 02-670 Warszawa.

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym.

 3. Towar – produkty i usługi dostępne do zakupu w Sklepie internetowym.

§2 Warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Sklepu internetowego „MOVIPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” oraz warunki dokonywania zakupów w Sklepie.

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski i dopuszcza możliwość realizacji zamówień i usług na terenie Europy.

 3. Zamawiając Towar w Sklepie internetowym, Klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

§3 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu, korzystając z dostępnych formularzy zamówienia.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 3. Zamówienia są realizowane w terminie do trzech tygodni od daty ich złożenia. Większość zamówień jest realizowana znacznie szybciej.

§4 Ceny i płatności

 1. Ceny Towarów podane w Sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzając odpowiednie zmiany na stronie internetowej Sklepu.

 3. Klient może dokonywać płatności za zamówienie wybierając jedną z dostępnych form płatności, w tym płatność przelewem na konto bankowe podane na stronie Sklepu.

§5 Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Polski i Unii Europejskiej

 2. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że inaczej zostało to uzgodnione.

 3. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby dostawa odbyła się w terminie do trzech tygodni od daty złożenia zamówienia.

§6 Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku otrzymania wadliwego Towaru.

 2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres e-mail: biuro@opakuj.com lub telefonicznie pod numerem +48 605 525 882.

 3. Sklep internetowy rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie internetowym w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru.

 2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia pisemnego oświadczenia na adres e-mail: biuro@opakuj.com.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest „MOVIPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.

 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin sklepu internetowego „MOVIPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” jest dostępny na stronie internetowej Sklepu i może być wydrukowany przez Klienta.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

 3. Wszelkie spory wynikłe z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby „MOVIPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.